Vytváříme dlouhodobý a úspěšný
vztah s klienty, kteří chtějí především prosperovat

Informace o webu

Načítá se obsah, vyčkejte prosím...

Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.supramax.cz je společnost SUPRAMAX spol. s r.o., se sídlem Chotěšovská 700/7, 190 00 Praha 9 – Letňany, Česká republika. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85661, IČ: 26492571, DIČ: CZ26492571, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Autorská práva

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.supramax.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých fotografií a vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Pravidla a povinnosti uživatele

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití webových stránek www.supramax.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na těchto webových stránkách www.supramax.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Případná rizika, plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky. Ustanovení Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

více informací – ochrana osobních údajů